PREPÁČTE, náš e-shop je momentálne v rekonštrukcii a nie je možné produkty objednávať. Ďakujeme za porozumenie.
 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Týmito obchodnými podmienkami sa riadi nakupovanie v internetovom obchode www.minimama.ska www.minidama.sk. Tieto obchodné podmienky tvoria súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak je Kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom, z.č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, z.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode v platnom znení. Ak je Kupujúcim podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom.
 2. Predávajúcim a zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu minimama.sk (minidama.sk) je spoločnosť Be In, s.r.o., Macharova 3/1104, 851 01 Bratislava, IČO: 44793995, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 59194/B. Predávajúci nie je platiteľom DPH.
 3. Objednávateľom/Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v súlade s týmito obchodnými podmienkami objednala tovar a/alebo služby.
 4. Objednávka je odoslanie vyplneného elektronického formulára na stránke www.minimama.sk (www.minidama.sk), ktorým si Kupujúci vybral tovar z internetového obchodu a vyplnil údaje potrebné k vybaveniu objednávky. Objednávka takto zadaná je záväzná.Pred odoslaním objednávky má vždy Kupujúci možnosť správnosť svojej objednávky skontrolovať. Odoslaním objednávkového formuláru Kupujúci svoju objednávku záväzne potvrdzuje a tiež potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 5. Objednávka sa považuje za akceptovanú potvrdením doručenia správne a úplne vyplnenej objednávky zo strany Predávajúceho formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke.

Doručenie a dodacia doba

 1. Ak si Kupujúci objednal doručenie tovaru, tovar mu bude dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty. Osobný odber je možný jedine po osobitnej dohode s Predávajúcim, a to výlučne v Bratislave. Po dohode je možné doručiť tovar aj iným spôsobom - napr. kuriérom na náklady Kupujúceho. Dodanie tovaru sa považuje za uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu (pri osobnom odbere) alebo odovzdaním tovaru na prepravu. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru.
 2. Ak sa Kupujúci nachádza alebo žije v zahraničí, platobné a dodacie podmienky budú s takýmto Kupujúcim dohodnuté vždy individuálne. K dohode o platbe a doručení je Kupujúci povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť.
 3. Dodacia doba tovaru ktorý má Predávajúci skladom, je 5 pracovných dní. Tovar je expedovaný každý týždeň v pondelok a vo štvrtok. Dodacia doba tovaru, ktorý je na externom sklade, je 20 pracovných dní. Skutočnosť, že sa tovar nachádza na externom sklade, je vyznačená pri konkrétnom produkte a Kupujúci objednávkou tovaru berie túto skutočnosť na vedomie. V prípade, ak je tovar úplne vypredaný a teda objednávku nie je možné zrealizovať, Predávajúci o tom Kupujúceho informuje bezodkladne po obdržaní objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že termíny dodania sú približné. Dodacia lehota plynie po pripísaní čiastky na účet Predávajúceho.
 4. Kupujúci je oprávnený neprevziať tovar v prípade, ak je zásielka viditeľne poškodená. O tomto je povinný bezodkladne informovať Predávajúceho a urobiť s doručovateľom o odmietnutí a jeho dôvodoch písomný záznam.

Cena a platobné podmienky

 1. Aktuálne ceny jednotlivých produktov sú uvedené priamo pri produkte na internetovom obchode. Ceny uvedené pri produkte nezahŕňajú náklady na doručenie tovaru Kupujúcemu, ktoré Kupujúci hradí popri cene tovaru podľa svojej voľby zvolenej na objednávkovom formulári. Konečná cena objednávky (vrátane ceny tovaru, dopravy a pod.) bude vždy uvedená v objednávkovom formulári pred jeho odoslaním. Odoslaním objednávkového formulára Kupujúci súhlasí s konečnou cenou tovaru uvedenou v objednávke.
 2. Kúpnu cenu Kupujúci zaplatí Predávajúcemu buď (i) vopred – platbou na účet Predávajúceho (bez osobitného poplatku pre Predávajúceho) cez platobnú bránu 24.pay, alebo (ii) kartou cez platobnú bránu 24.pay. Iný spôsob platby je možný po osobitnej dohode s Predávajúcim.
 3. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: Be In, s.r.o., Macharova 3, 851 01 Bratislava alebo e-mailom na info@minimama.sk . Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na našej stránke www.minimama.sk . Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (e-mailom). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Po prevzatí tovaru ho máte možnosť rozbaliť a odskúšať. Avšak zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Je možné vrátiť len tovar, ktorý:

i. je v pôvodnom stave,

ii. obsahuje všetky pôvodné, originálne štítky a visačky,
iii. nejaví známky používania a opotrebenia,
iv. je neporušený a nepoškodený,
v. je kompletný (t.j. ak vraciate set "ja a moja bábika", musíte vrátiť šaty pre dievčatko aj šaty pre bábiku). 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude
doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar doporučene späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Záruka a reklamácie

 1. Ak je Kupujúcim spotrebiteľ, záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci Kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie, poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, použitím tovaru na iný účel, než na aký je určený a nedodržaním návodu na údržbu. Ak ide odstrániteľnú vadu, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 2. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
 3. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 4. V prípade uplatnenia reklamácie zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe na adresu predávajúceho: Be In, s.r.o., Macharova 3/1104, 851 01 Bratislava. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci je povinný uvádzať úplné, pravdivé a presné údaje, ktoré sú nevyhnutné na vybavenie Objednávky. V prípade zmeny údajov takúto zmenu Kupujúci oznámi Predávajúcemu (bezodkladne, ak je to nevyhnutné pre riadne splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu. Predávajúci nezodpovedá za omeškania alebo škody vzniknuté z dôvodu zadania nesprávnych alebo úplných údajov alebo z dôvodu omeškania s ich aktualizáciou. Osobné údaje sú v informačnom systéme e-shop  spracovávané bez osobitného súhlasu kupujúceho, pričom právnym základom spracovávania je § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje uvedené v objednávke sú spracovávané na účel uzatvorenia zmluvy na diaľku, vybavenia objednávky, dodania tovaru, uskutočnenia platby, vybavenia prípadnej reklamácie či odstúpenia a splnenia iných povinností vyplývajúcich predávajúcemu najmä v súvislosti s právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa. Osobné údaje nebudú poskytované žiadnej inej osobe, s výnimkou dopravcov/kuriérov/doručovateľov či platobných partnerov, ktorým musia byť údaje poskytnuté pre účely splnenia objednávky a doručenia tovaru; a osôb, ktorým toto oprávnenie vyplýva zo zákona. Osobné údaje nebudú predmetom cezhraničného toku ani nebudú zverejňované. 
 2. Ak sa Kupujúci prihlásil k odberu noviniek zo stránky www.minimama.sk resp. k odberu Newsletteru, odoslaním svojej e-mailovej adresy súhlasí so zasielaním reklamných a marketingových materiálov súvisiacich s produktmi, ako aj prebiehajúcimi a plánovanými akciami na stránke www.minimama.sk e-mailom na adresu uvedenú vo formulári. Zároveň udeľuje spoločnosti Be In, s.r.o., Macharova 3/1104, 851 01 Bratislava, IČO: 44793995 súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov (e-mailovej adresy) na hore uvedený účel. Súhlas je dobrovoľný, udelený na dobu trvania účelu, najviac však po dobu 3 rokov od získania osobných údajov.Osobné údaje nebudú poskytované žiadnym tretím osobám, nebudú predmetom cezhraničného toku ani nebudú zverejňované.
 3. Uzatvorená zmluva nie je predávajúcim archivovaná a nie je kupujúcemu dostupná na požiadanie.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy Kupujúceho.
 5. Dozor nad dodržiavaním povinností Predávajúceho vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, odbor výkonu dozoru
  tel. č. 02/58272 172. Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 6. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránke www.minimama.skv deň odoslania Objednávky Kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu či doplnenie obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto podmienok je splnená ich umiestnením na stránke www.minimama.sk.Ak by sa z akéhokoľvek dôvodu niektoré ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok preukázali ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení tým zostáva nedotknutá.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.04.2016.