PREPÁČTE, náš e-shop je momentálne v rekonštrukcii a nie je možné produkty objednávať. Ďakujeme za porozumenie.
 

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami
určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí
odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou,
faxom alebo e-mailom) na adrese: Be In, s.r.o., Macharova 3, 851 01 Bratislava alebo e-mailom na info@minimama.sk . Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od
zmluvy uvedený na našej stránke www.minimama.sk . Prijatie odstúpenia
od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (e-mailom).
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva
na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Po prevzatí tovaru ho máte možnosť rozbaliť a odskúšať. Avšak zodpovedáte za
zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je
nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Je možné vrátiť len tovar, ktorý:
i. je v pôvodnom stave,
ii. obsahuje všetky pôvodné, originálne štítky a visačky,
iii. nejaví známky používania a opotrebenia,
iv. je neporušený a nepoškodený,
v. je kompletný (t.j. ak vraciate set "ja a moja bábika", musíte vrátiť šaty pre dievčatko aj šaty pre bábiku). 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti
s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby
Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude
doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená
rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným
spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na
našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo
nastane skôr.
Zašlite nám tovar doporučene späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje
za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie
tovaru znášate Vy.